Республика Бурятия

Выбрать регион
ВойтиЗарегистрироваться
Логин
Пароль
Забыл пароль

Краеведческий портал

Районы

Стихотворение "Нютаг тухай шулэг"

1 марта 2012

Щедра и богата земля наших предков!

Нютаг тухай шулэг.

 

Ургэн тэнюун Эхэ нютаг оромни

Унэр баян турэл Буряад дайдамни,

Улзы hайхан тоонто Анаа нютагни

Ульгэрлэн шамдаа, шулэгоо зорюулнаб!

Аршаан мэтэ тунгалаг уhыешни

Амасан умдалжа тэнжээлби.

Арюухан хонгор талааршни

Ажаллан жаргажа ябаналби.

Унгэрhэн сагайшни домогто туухые

Унэншэн hайхашаан уншадаг байгааб.

« Хорой шулуунайшни» холбоо ханада

Холын сагай тэмдэг харааб.

Убгэн Буурал, Шэнгэлтэ хадануудhаа

Унэтэ баялиг олдожошье болохол…

Шанда – Булаг, Атхатыншни аршаанhаа

Шадал хусэ ажалшад нэмэнэл.

Сэбэрхэн басагадайшни жаргалай дуунуудые

Сэдьхэлээ худэлгэн шагнадаг бэлэйб.

Аюулта дайсантай тэмсэжэ илаhан,

Арсалан зоригто эрэлхэг хубуудэйшни

Алдар солодонь атаархадагшье бэлэйб.

Хусэтэ трактор жолоодоhон хубуудэйшни

Хонгео дуунай аялга сооhоо

Хундэмуушэ малшад – омог басагадайшни

Хабархама hайхан дуунууд сооhоо

Худоо талымнай хугжэм зэдэлжэ,

Хунэй сэдьхэлдэ баяр туруулнэл.

Нютагай хундэтэ убгэдэй hургаалынь,

Налархай сэдьхэлтэй эжынэрэй захяаень

Нангин зурхэндоо hургаал болгон,

Наhан соогоо hанажа ябаял!

Автор: cyrmab
Просмотров: 23640

Комментарии

Для добавления комментариев необходимо авторизоваться на сайте
Добавить материал

Родное село
Цель портала - объединение всех кто любит свое село, у кого болит сердце за его будущее, кто не хочет забывать свои корни.
e-mail:
Яндекс.Метрика
Создание сайта -