Республика Бурятия

Выбрать регион
ВойтиЗарегистрироваться
Логин
Пароль
Забыл пароль

Краеведческий портал

Районы

Хун шубуун гарбалтай

12 марта 2012

Минии уг гарбал 1670-1980 онуудhаа Зангяа гэжэ хγнhѳѳ эхилнэ. Зангяагай хγбγγн Ханхаса,1700 ондо тγрэhэн. Ханхасын хγбγγн Манжа, Манжын хγбγγн Хоршоноо, Хоршоноhоо Жарба. Жарба хоер хγбγγдтэй, тэдэнь Капрал ба Цэбэг. Би Цэбэгэй талаhаа гараhан байнаб. Цэбэг Эрдэни, Доржо, Бадмацырен, Дашацырен, Даша гэжэ табан хγбγγдтэй. Доржо дγрбэн γхибγγдтэй: Балдан, Балма, Сырма, Чимитцу. Балдан Мари, Мэжэд, Надя, Бальжинима, Сэсэгма гэжэ γхибγγдтэй. Би Сэсэгмагай ехэ басаган Марина болоноб. 

 

Хун шубуун гарбалтай,
Хуhан модон сэргэтэй
Хамаг тγмэн хангин
Хари монгол удха…..
 
Буряад зон угаа уhанда хаядаггγй гэжэ анха урданhаа хэлсэдэг юм.
 
Минии уг гарбал 1670-1980 онуудhаа Зангяа гэжэ хγнhѳѳ эхилнэ. Зангяагай хγбγγн Ханхаса,1700 ондо тγрэhэн. Ханхасын хγбγγн Манжа, Манжын хγбγγн Хоршоноо, Хоршоноhоо Жарба. Жарба хоер хγбγγдтэй, тэдэнь Капрал ба Цэбэг. Би Цэбэгэй талаhаа гараhан байнаб. Цэбэг Эрдэни, Доржо, Бадмацырен, Дашацырен, Даша гэжэ табан хγбγγдтэй. Доржо дγрбэн γхибγγдтэй: Балдан, Балма, Сырма, Чимитцу. Балдан Мари, Мэжэд, Надя, Бальжинима, Сэсэгма гэжэ γхибγγдтэй. Би Сэсэгмагай ехэ басаган Марина болоноб.
 
Бидэ мγнѳѳ арбан нэгэн γе мэдэнэбди. Буряад зон уг гарбалаа бэшэхэдээ эхинhээнь дээшэнь бэшэжэ, модон шэнги ургажа, hалбаржа, γнэржэжэ байдаг гэжэ тоологдодог. Манай уг соо 671 хγн ороно. Энэ уг соомнай элдэб ажалтай, хγдѳѳ ажахын ажалнуудhаа эхилээд эрдэмтэд хγрэтэр зон бии. Гурбан хγн аспирантура дγγргэhэн, нэрлэн хэлэбэл Эрдэни Дашиевич Эрдынеев, Дашабалов Жаргал Бальжинимаевич, Дашибалов Баир Бальжинимаевич.
 
Манай аймаг соо хγдэлжэ байhан олон багшанар басагад бэреэд болоно: Мария Намбаровна, Норжимо Намбаровна, Гажидма Дашиевна, Дугарма Дашиевна, Оюна Баторовна, Полина Васильевна, Ханда Гармаевна, Галина Григорьевна, Туяна Дамбинимаевна гэхэ мэтэ. Хори гаран багшанар мγнѳѳшье амжалтатайгаар хγдэлжэ ябадаг. Энэл уг сооhоо манай hургуулиин хоер багшанар Соросой γндэр ехэ шанда 1994 ондо хγртэhэн юм, эдэмнай Эрдынеева Гажидма Дашиевна, Намбарова Мария Намбаровна хоер болоно.
 
Манай нютагай тγрγγшын тракторист Дондокова Сэжэдма Капраловна болоно. Тиихэдэ 1957 ондо ВДНХ – гай выставкада Будажапов Базар ошоhон байна. Энэ хγмнай тγрγγшын тракторист, дайнай γедэ бронь γгэжэ γлээhэн. Трактористаар хγдэлѳѳд, hγγлдэнь тγрγγлэгшэ болоhон.
 
Дайнай ветеранууд Малаасай Жапов, Лыгдэн Дашацыренов, Бимба Эрдынеевич Цыбиков болонод.
 
Энэ угтамнай Гарма эхэ геройн γндэр нэрэдэ хγртэhэн. Арбан γхибγγдынь булта айл боложо тγбхинэнхэй.
 
Энэл угай Дондоков Дашабал колхозой тγрγγлэгшэ байhан, репресидэ ороhон. Манай угай эгээл γндэр наhатанай нэгэн Будажапов Базар ерэ хγрэжэ мордоhон. Тиихэдэ Балжаа Гармаевна мγнѳѳ ерэн хоер наhатай боложо байна. Мγн шэнэ байдалай тогтожо байха γеѳѳр манай угай тγрγγшын комсомолшууд: Дондокова Должидма, Бадмаева Дугарма, Дандарова Рэгзэма гээшэд суутай болоhон. Бадмаева Дугарма тγрγγшын комсомол, бэрхэ hаалишан, ВДНХ ошоhон намтартай. Энэ угай залуушуул, γхибγγд ном γзэжэ, ажал хэжэ ябана. Тэдэнэй дунда дээдэ болон дунда hургуулинуудай оюутад олон.
 
Манай аба эжынэрэй, элинсэг хулинсагуудаймнай юрѳѳhэн ажабайдал, заяан бидэнэй харгые гэрэлтγγлнэ. Манай буряад зоной еhо заншал, аба эжынэрэй hургаал бидэндэ, залуушуулда, «баян дэлгэр булаг» болонол.

Уг гарбалта
Ууган буряад араднай
Yни холын
Yбгэ эсэгын hургаалтай.
Элинсэг хулинсаг
Эмгэн эхын γлѳѳhэн
Эгээл нангин
Эбдэршэгγй хатуу заяатай:
«Аха зоноо
Аргагγй ехээр хγндэлхэ,
Аба эжыгээ
Альган дээрээ γргэхэ,
Yншэн γрѳѳhэн,
Yлгэ hалга зониие
Орхеод гаража
Огто болохогγй» - гэhэн
Yе сагай
Yнэтэ hайхан заршам
Урдын урдаhаа
Энэ хγрэтэр асарhан
Булган хамсыта
Буряад зомнай hайхан лэ!
Баян дэлгэр
Гурим еhын булаг лэ!

Автор: kusot
Просмотров: 4548

Комментарии

Для добавления комментариев необходимо авторизоваться на сайте
Добавить материал

Родное село
Цель портала - объединение всех кто любит свое село, у кого болит сердце за его будущее, кто не хочет забывать свои корни.
e-mail:
Яндекс.Метрика
Создание сайта -