Республика Бурятия

Выбрать регион
ВойтиЗарегистрироваться
Логин
Пароль
Забыл пароль

Новости Бурятии и Улан-Удэ

Угаараа дамжуулагдаһан уран бэлиг

Угаараа дамжуулагдаһан уран бэлиг
Авторай гэрэл зураг

Энэ залуухан нариихан басага хараад, энэ үзэсхэлэндэ үлгөөтэй байһан зурагуудые зураа гү, али һубһаар бүтээһэн зүйлнүүдые зүйдэг уран оёдолшон гэжэ һанамаар байгаа бэлэй. Үгы даа, энээхэн залуухан басаган баг ехэ хүсэтэй түмэр дархашан байшоо.

 - Би дунда һургуулида һурахадаа, уран зурагай   кружогто ябадаг байгааб. Һургуулияа дүүргээд, хайшаа ошохо, хаана һураха тухай бодомжолһоор байтараа, Ивалгын  Үбэр Байгалай арадуудай заншалта уран урлалай колледжын соносхол олоод, түмэр дарханай мэргэжэлэй таһаг орохо һаналаа эжы абадаа мэдүүлээб. Тиихэдэмни, туршыш даа, шинии хүгшэн Долгор эмгэй мэдээжэ угай дархан ха юм даа гэжэ зүбшөөлөө үгэһэн юм, - гэжэ Сарюна Бандеева хөөрэнэ.

Нёдондо жэлэй намар Москвагай ВДНХ-да Буряадаа түлөөлжэ залуу уран дарханай бүтээлнүүд дэлгэгдэһэн юм. Мүнөө энэ үзэсхэлэндэөөрын бүтээһэн эхэнэрэй гоёлтонуудые асараа. Өөрөө Сарюна Дмитриевна Санагын соёл урлалай һургуулида чеканкын хэшээлнүүдые заадаг.

-Түмэр нугалха хүдэр хүбүүдэй энэ хэрэгтэ олонхинь басагад һурадаг юм, -гэжэ бэлигтэй залуу багша  энеэбхилэн дуулгаба.

Иимэл даа, хангай хадын  хүсэ шадалтай һайхан басагад. Ухашалан хөөрэлдэһөөр байтараа,  Сарюна басаган буряадай эгээл түрүүшын эхэнэр дарханай гуша байһаниинь элирээ.

Хэр угһаа хойшо дархашуулые hара наранай эрдэнитэ алтан, мүнгэн түмэрнүүдhээ үhэн мэтэ нариихан утаhануудые «татажа абаад» томодог, үнэтэ шулуунуудаар зонхилдог дээдын бурханай табисууртай зон гэжэ тоолодог байhан. Гал түмэр хоёрой дошхон хүсэнүүдые тэнсүүлэн ургалжа, үзэсхэлэнтэ эдлэлнүүдые урлаха хэрэг бүhэтэй хүнэй үүргэ гэжэ тоологдодог. Урдын дархашуул урлал эхилхынгээ урда тээ үргэл бүтээлнүүдые хэдэг, дээдэ тэнгэридэ зальбаржа, аршалалта, туhаламжа гуйдаг байhан.

 Урдын домогоор, Уран Дүшэ гэһэн нангин хада  дээрэ тэнгэриин 77 түмэр дархашуул буужа, дүршэ бэлигээрээ урилдадаг байгаа. Тэдэнэй түмэр сохихо абяан бүхы Санагын дайдаар зэдэлдэг юм. Энэ абяа дуулаһан, толорһон галхануудые хараһан хүн дээдын зол заяатай хүн гээшэ. Эгээл иимэ дээдын тэнгэриһээ үршөөл хайрада буряадай түрүүшын эхэнэр дархан Долгор Доржиевна Логинова хүртөөл ёһотой. Урдын сагай мэдээжэ түмэр дархан Гожоглоо Лубсан Ринчин ахатан Хандажап, Намжил, Сэрэмжэд, Муужаан, Соли болон  Долгор гээд долоон басагадтай байһан ха:. Эгээл одхон Долгор басагандань тэнгэриин бэлиг угаараа дамжуулагдажа,  түрэһэн абаһаа дүй дүршэл, алдар солоороо холо харайһан байна. Буряадай эгээл түрүүшын эхэнэр дарханай уг залгуулһан гуша басагантай – Сарюна Дмитриевна Бандееватай танилсаха талаан тудаа бшуу.

Автор: Модератор
Просмотров: 283

Дополнения

Комментарии

Для добавления комментариев необходимо авторизоваться на сайте
Добавить новость

Лунный календарь
Июль 2024

1
25
2
26
3
27
4
28
5
29
6
1
7
1
8
2
9
3
10
4
11
5
12
6
13
7
14
8
15
9
16
10
17
11
18
12
19
13
20
14
21
15
22
16
23
17
24
18
25
19
26
20
27
21
28
22
29
23
30
24
31
25
    

Август 2024

   
1
26
2
27
3
28
4
29
5
1
6
1
7
2
8
3
9
4
10
5
11
6
12
7
13
8
14
9
15
10
16
11
17
12
18
13
19
14
20
15
21
16
22
17
23
18
24
19
25
20
26
21
27
22
28
23
29
24
30
25
31
26
 

Самое читаемое

Певица Арюн Гоа и студия танца «Буин Хан» представят культуру Бурятии на фестивале «Таврида.АРТ»
Певица Арюн Гоа и студия танца «Буин Хан» представят культуру Бурятии на фестивале «Таврида.АРТ»
Агын сагаан Алтан «яларба»
Агын сагаан Алтан «яларба» Агын Буряадай тойрогто үнгэрхэеэ байһан һур харбалгаар Россиин ехэ ури
Состоится фестиваль Рода Хонгоодоров
Завтра, 21-го июня начинает свою работу Международная встреча - фестиваль Рода Хонгоодоров "Хонгоодо

Родное село
Цель портала - объединение всех кто любит свое село, у кого болит сердце за его будущее, кто не хочет забывать свои корни.
e-mail:
Яндекс.Метрика
Создание сайта -