Республика Бурятия

Выбрать регион
ВойтиЗарегистрироваться
Логин
Пароль
Забыл пароль

Новости Бурятии и Улан-Удэ

Тамиршадай һайндэр үнгэрөө

Тамиршадай һайндэр үнгэрөө
Борис Балдановай гэрэл зураг

Декабриин 10-да Буряад Уласай Тамирай болон залуушуулай бодолгын яаман байгуулагдаһаар 100 жэлэйнгээ ойн баяр үргэн дэлисэтэйгээр тэмдэглэбэ. Энэл үдэр 100 жэлэй саана һаял тогтоогдоһон залуу Буряад-Монголой АССР-тэ арад зоной дунда тамир болон физкультура нэбтэрүүлхэ түрүүшын тусхай албан байгуулагдаа бэлэй.

Буряад орондо эгээл томо спортын танхим болохо ФСК хүндэтэ айлшадые суглуулаа. Бүхы наһаараа хүн зоной дунда тамир хүгжөөжэ ябаһан мэргэжэлтэд эдиршүүлтэй хүдэлдэг физкультурын багшанар, элдэб тамирай зүйлнүүдээр бэеэ һорижо ябаһан ветеранууд, мүнөө үеын тамиршад, һоригшод, эдиршүүл булта сугларжа, һалбариингаа ойн баярые тэмдэглэбэ.

100 жэлэй хугасаада спорт Буряадта яагаад хүгжөөб, һоригшо болон тамирша баатарнууд тухай баримтата фильм харуулагдаа. Энээниие юрэ шэртэжэ, омогорхонгүй һууһан хүн одоол эндэ байгаагүй. Тамиршаднай ганса спортын талмай дээрэ
бэрхээр бэеэ харуулна бэшэ, мүн ондоо шэглэлээр аза талаантай юм.

Гиир үргэгшэ Андрей Рассадин болон боксёр Дарима Сандакова гэгшэд дээрэ хэлэгдэһэниие гэршэлжэ, угаа шадамараар баяр ёһололой үдэшые хүтэлһэн байна. Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов бүхы сугларагшадые һайхан үгэнүүдээр амаршалаа.

- Тамирай зүйлнүүдээр бэеэ һоридог хүнүүд элдэб талаар хүгжэжэ, нютаг нугаяа холо ойгуур суурхуулдаг гээшэ. Эдэнэй ашаар манай улас тухай дэлхэй дээрэхи олон хүн мэдэжэ абана. Энэ хадаа хүгжэлтын харгые харуулна гэхэдэ, алдуу болохогүй.Тиимэһээ бидэ тамирша хүбүүд, басагадаараа, һоригшо багшанараараа ходо омогорхожо ябаха ёһотойбди,- гэжэ Буряадай Толгойлогшо тэмдэглээ.

Үнэхөөрөөшье, һүүлэй үедэ Буряад Уласта тамираар бэеэ һорихо газарнууд олоор бии болоно, элдэб спортын залнууд бодхоогдоно.70 гаран иимэ талмай баригдаа, зариманиинь зохёогдожо байнхай.Эгээл томонуудыень нэрлээ һаа, Түбэй стадион, ФСК, «Патриот» гэһэн регион хоорондын тулалдаануудай түб, Һур харбалгы түб гэхэ мэтэ. Бодхоогдожо байһан мүльһэнэй ордон мартын 8-да тушаагдахаар хараалагдана. Эгээл олон түлөөлэгшэдтэй волейбол нааданай түб мүн лэ
баригдажа эхилэнхэй. 2024 ондо «Забайкалец» стадион һэльбэн заһабарилагдаха.

Тамирай болон физкультурын түүхэ габьяатай хүнүүд бэшэжэ, өөрын мүр сараа оруулна гээшэ.Буряад Уласта амар мэндэ ажаһуудаг 49 нэрэ солотой ветеранай тайзан дээрэ гарахадань, танхимаар  дүүрэн сугларһан хүн зон зогсон, нэрьемэ альга ташалгаар угтаһаниинь гайхалгүй.

100 жэлэй хугасаада Буряадай хэдэн үе тамиршад үндэһэ һуури табиһан байна. Энээн дээрэ мүнөө үедэ ургажа ябаһан залуу халаан түрэл нютагаа суурхуулна. Буряадаймнай 167 тамиршан Ородой суглуулагдамал командануудай бүридэлдэ ороно. 2023 оной 2-дохи хахадта тэдэ 11 алтан, 9 мүнгэн болон 10 хүрэл медальнуудые асараа. Эдэ бүгэдэниие тус хэмжээ ябуулгада амаршалжа, гүрэнэй шангууд үгтөө. Ород гүрэнэй, Буряад Уласай, Засагай газарай болон Арадай Хуралай үндэр шагналнууд хүндэтэ ажалшадта барюулагдаа.

 

 

Автор: Модератор
Просмотров: 174

Комментарии

Для добавления комментариев необходимо авторизоваться на сайте
Добавить новость

Зурхай на сегодня

Прогноз на 2023 год
Настоятель Курумканского дацана «Гандан Ше Дувлин» Еши Намжил лама (Олег Намжилов) дал прогноз на 2023 год. 2023 год – это год синеватого Зайца в стихии Воды. Год благоволит людям, родившимся в годы Свиньи и Овцы. Заяц является символом успешности, прагматичности, честолюбия и даже некоторой приспос

Лунный календарь
Июнь 2024

     
1
24
2
25
3
26
4
27
5
28
6
29
7
1
8
1
9
2
10
3
11
4
12
5
13
6
14
7
15
8
16
9
17
10
18
11
19
12
20
13
21
14
22
15
23
16
24
17
25
18
26
19
27
20
28
21
29
22
30
23

Июль 2024

1
25
2
26
3
27
4
28
5
29
6
1
7
1
8
2
9
3
10
4
11
5
12
6
13
7
14
8
15
9
16
10
17
11
18
12
19
13
20
14
21
15
22
16
23
17
24
18
25
19
26
20
27
21
28
22
29
23
30
24
31
25
    

Самое читаемое

Завтра в Улан-Удэ открывается Международная турвыставка
В Улан-Удэ, с 31 мая по 1 июня ждет гостей популярная Международная туристическая выставка "BaikalT
Журналист из горной Оки продвигает родной край
Журналист Буряад ФМ Туяна Дондокова с любовью ведет рассказ о земляках и родном крае, горном Окинск

Родное село
Цель портала - объединение всех кто любит свое село, у кого болит сердце за его будущее, кто не хочет забывать свои корни.
e-mail:
Яндекс.Метрика
Создание сайта -