Республика Бурятия

Выбрать регион
ВойтиЗарегистрироваться
Логин
Пароль
Забыл пароль

Краеведческий портал

Районы

Аха бэргэн хоерни

11 ноября 2018
Аха бэргэн хоерни

Баян сагаан Баргажанда,

Бархан уулын хормойдо,

Бурьялан урдадаг Лугшахаанай

Баглаа сэсэгүүдээр бурхөөгдэhэн

Боори, хада, голнуудай дунда,

Сурхайнагаа эрьедэ,

Сэрэгэй хүндэ албанhаа

Долоон жэл соо ябажа,

Дайсан харатаниие даража,

Дунда аха Базарнай бусаа hэн.

Үндэhэн тоонтодоо ерэжэ,

Үелжэ, ханилжа залуудаа,

Өөрынгөө мүшые ойлгожо,

Уян номгохон зантай,

Урдаhааншье гоехон шарайтай,

Урда филиалай үйлсэhөө,

Үбэлэй саhатай харгыгаар,

Хонхонуудаа дугаагтаа зүүлгээд,

Хээлэжэ бүтээhэн тоногтой,

Хазаарыншье сасагтай,

Хүлэг паара моридоо,

Хашбаа шаргадаа хүллөөд,

Хурим түрэ бүтөөжэ,

Баянабай Будатанай басагые,

Бальжин хатаниие

Бэри болгон мандаа

Баярлуулан буулгаа hэн.

Хуушан гэрэй хойморые,

Хуримда зорижо ерэhэн,

Хүгшэд, үбгэд, төөдэйнүүд

Худа, худагынууд гоеобол.

Шэнэ гэрэй үүдые

Сэлижэ ехээр энеэжэ,

Шэнээр бууhан бэритэйгээ

Сэнгэхэ бүлые тогтообол.

«Хуушан гэрэй үүдэндэ,

Хохюур болтор хатараял,

Хуримаар ерэhэн бэриие

Худагы болтор хатараял.

Шэнэ гэрэй үүдэндэ,

Шэбхэ болотор хатараял.

Шэнээр ерэhэн бэриие

Худагы болтор хатараял», - гэжэ

Хэр угhаа баргажанай зон

Хонхиносо хатардаг hэн.

Тэрэ hайхан үеhөө

Түбхинэжэ, зохижо hууhаар,

Тоолоод минии үзэхэдэм,

Табин жэл болохонь.

Энэ табяад жэлдэ

Эхэ эсэгэ болоhоор,

Эдэлжэ, эблүүлжэ хоюулан

Эрхэ бэшэ, бэрхэ

Юhэн хүбүүд, басагадаа

Юугээршье дутаангүй

Юрэдөө, томонууд болгожо,

Юристнүүд, багшанар, инженернүүдэй

Бэшэшье мэргэжэлтэй

Бэринүүд, хүрьгэдтэй болонхой.

Базар Бальжин хоернай

Баабай эжы болоhоор

Баян байдал бадаруулаа.

Баргажанай Лугшахаан нютагтаа

Баяанабай, хабруутанай аха дүүнэртэ

Хореод аша зээнүүдые

Хойно хойноhоонь бэлэглээ.

Тэнгэриин бурхадhаа заяатай

Тудхаажа мүшэдөө гэрлэhээр

Та, аха бэргэн хоернай,

Табин жэлээ угтахалта.

Дээрэhээ заяатай хоернай

Дундаа бэе бэеэ ойлголсоолта,

Дала гаран наhандаа

Дүүрэн жаргал үзөөлта.

Аха бэргэн хоертоо

Амар мэндые хүргэнэм.

Амгалан түбхинэн гэшхэжэ,

Алтан түрэдөө дүтэлжэ,

Ашатай баян, адуутай тарган

Ажаhуухыетнай юрөөнэб.

                                                                         Светлана Махачкеева, 
                                                                         багшын ажалай ветеран
                                                                         Газета «Буряад үнэн», 2001 год 

 

Автор: Янжима
Просмотров: 1487

Комментарии

Для добавления комментариев необходимо авторизоваться на сайте
Добавить материал

Популярное


Родное село
Цель портала - объединение всех кто любит свое село, у кого болит сердце за его будущее, кто не хочет забывать свои корни.
e-mail:
Яндекс.Метрика
Создание сайта -