Республика Бурятия

Выбрать регион
ВойтиЗарегистрироваться
Логин
Пароль
Забыл пароль

Краеведческий портал

Районы

Шанаһан зөөхэйн магтаал

4 февраля 2013

Ода саламату

 

Шанаһан зөөхэйн магтаал. 

             Сагаан баян Баргажандам

             Сагаалган ерэбэл даа!

             Сээжынгээ һайхан магтаалнуудаа

            Сагаан эдеэндээ зорюулнаб.

 

Сагаан эдеэнэй дээжэ

Шанаһан зөөхэй болоно.

Шанаһан зөөхэй – ород хэлэн дээрэ

 саламат гэжэ хэлэнэбди .

 

          Удэр бури бурхадтаа,

        Гал гуламтадаа

        Сагаан эдеэгээ, шара тоһоо ургэжэ

        Бухы арад зомнай

       Амгалан ажаһуухынь мургэнэб.

 

О! Саламат - Шанаһан зөөхэй!

Алтан дэлхэйдэ хунэй

Амидаралые тэнжээһэн

Алишье сагта байгаалиин

Амисхалаар жэрьеһэн

Дулаасуулан бэеые

Дуурасарынь жаргаадаг

шанаһан зөөхэйм, шинии

шадал юунээр сэнтэй бэ?

                    Шэнэ жэлэй ерэхэдэ

                   Сагаан эдеэнэй дээжын

                  Шанаһан зөөхэйм, шинии

Удха шанар ямар бэ?!

 

 

Ури хуугэдээ гэр булэ болоходо

Буряад ёһо заншалаар

Гал гуламтадаа аба эжэнь

Турэһэн хоёр уринэрээ

Унэр баян жаргажа һуухынь ургэнэ шанаһан зөөхэйгөө!

 

Хундэтэ айлшадаа хурэжэ ерэхэдэ

Эльгэ халуун эжынэрэй

халуунаар шануулһан

Шара тоһоор дуурэн

Шанаһан зөөхэйм эгээл ехэ баяр болонош!

 

О! Шанаһан зөөхэймни!

Яагаа зөөлэхэнээр осооһоон эльбэжэ

Һалхи, убшэ хабдарыем угы болгобош.

Шимни витамин, микроэлементнуудээрээ

шарай бодолым сэбэр болгобош!

 

Шанаһан зөөхэймни!

 байгаалиин сэбэр эдеэн гээшэлши

    Удэр бури эдижэ байхадам

    Яһа шуһан бухи болонол!

Табан хушуун малаа һайнаар адуулжа

Сагаан эдеэмнай дэлгэржэ байг лэ!

Буруумнай булшантай, даагамнай далантай байг лэ!

Сагаан һараар! Сагаалганаар!

Сэдьхэл дурэн, унэр баян

Амгалан дорюун ажаҺуухамнай болтогой!

Просмотров: 2137

Комментарии

Для добавления комментариев необходимо авторизоваться на сайте
Добавить материал

Популярное


Родное село
Цель портала - объединение всех кто любит свое село, у кого болит сердце за его будущее, кто не хочет забывать свои корни.
e-mail:
Яндекс.Метрика
Создание сайта -