Республика Бурятия

Выбрать регион
ВойтиЗарегистрироваться
Логин
Пароль
Забыл пароль

Краеведческий портал

Районы

Дайнай уеын ушар

Дайнай уеын ушар

Дайнай  уедэ нэгэ ехэ hонин ушар болоhон байна.Намар 1941 он.
Бархан нютагта ажаhуудаг Гатапов Шагдар Бубеевич,ушоо тиихэдэ Баргажан дайдын нэгэ хэды буряадууд хамта,дайнай эхилхэдэ, Смоленск хото хурэhэн байна.Буряад зон хадаа,оорынгоо буряад хэлэн дээрэ хоорэлдэжэ байхадань,гэнтэ тэндэ уяатай байhан олон морид сооhоо  нэгэ морин шангаар инсагаалба.
Шагдар Бубеевичэй тархяа ургоод   харан гэхэдэнь,нэгэ сагаан морин байра дээрээ дэбхэншээжэ,ехэ hонеор инсагаалжа байба.Байhан буряадууд ехэ hонирхон,hуга харайн,тэрэ сагаан мориной хажууда дутэлбэд.
Мориие хараhаар Шагдар Бубеевич гансата танижа,тэбэрижэ байгаад,ундэжэ байгаад эльбэхэдэнь,баhал тэрэ мориниинь таняад,тархяараа дохижо,шургоожэ байгаад,тон ехээр баярлаhанаа харуулба.
Харан гэхэдэнь,мориной хоер хара нюдэнhоонь уhан ,нулимса гоожожо байhан гэдэг.Тэрэ сагаан мориниинь Бархан нютагта  ажаhуудаг байhан Дабаа 
Цэдэбэй байгаа.Тиимэ бэрхээр нютагаа хууе,буряад хэлэн дээрээ хоорэлдэхэдэнь,хэлээрнь ойлгожо,танижа,абяа угэжэ, инсагаалжа байhан байба. Фронтдо моридые абаашахадань, энэ сагаан морин аяар Смоленск хото хурэhэн байна гээшэ.  Нютагтаа байхадаа,энэ hайхан сагаан морин урилдааша,хурдан,тон сэсэн байhан гэдэг.Урилдажа байхадаа,сагаан мориной хоер шэхэниинь гэдэргээ хэбтээд, хуумиигаад  гуйдэг байhан гэдэг.
Баргажан дайдын мори урилдаанай ехэ найр нааданда , дайнай урда тээ жэлнуудтэ,энэ мори Бархан нютагта ажаhуудаг байhан Василий Николаевич унажа hуугаад,гурба дахин туруушын hуури эзэлhэн байна.
Дайнай дуурэхэдэ,Шагдар Бубеевич нютагаа бусажа ерэхэдээ,холо газарта,Смоленскэдэ, нютагайнгаа сагаан моринтой уулзаhан тухайгаа хоорэhэн байна.

Автор: Я с вами!
Просмотров: 501

Комментарии

Для добавления комментариев необходимо авторизоваться на сайте
Добавить материал

Родное село
Цель портала - объединение всех кто любит свое село, у кого болит сердце за его будущее, кто не хочет забывать свои корни.
e-mail:
Яндекс.Метрика
Создание сайта -