Республика Бурятия

Выбрать регион
ВойтиЗарегистрироваться
Логин
Пароль
Забыл пароль

Краеведческий портал

Районы

Пандито Хамба лама Лубсан-Нима Дармаев

15 апреля 2016

Хундэ ажалда хооho нойтоор ябажа, бэе hуларханай хойшолонгоор нэгэтэ мэдээ алдажа, унашоод хэбтэхэдэнь, ухϴϴ гэжэ турмын харуулай ажалшадай тоолоод, ханааб руу хаяжархиhыень Тори нютагай Сосоров Гомбожаб оложо, гэртээ асарhан гэхэ. Энэ хунэй 64 насатай басаган Долгоржап Сосортарова энээн тухай  хϴϴрэhэн байдаг. Гомбожаб Лубсан-Нима хоёр залуудаа Сартуул- Булагай дасанай хубарагууд ябасан байгаа.Басаганайнь хэлэhээр эсэгэнь hуралсалаа ургэлжэлуулхэ аргагуй болоходоо гэртээ бусаhан юм ха.

Тиигэжэ Лубсан-Нимын 1937 ондо мэдээ алданхай унашоод хэбтэхэдэ, гэртээ асаржа, засаг баригшадай олохогуйн тула агы нухэн соо хоргодуулха баатай болоhон юм гэжэ Долгоржаб хϴϴрэhэн байна.Тиигэжэ Тээдэ-Ториин Сартагтай гэжэ газарай агы нүхэн соо гурбан жэлэй туршада Л-Н Дармаев хоргодожо байhан болоно.Ангуушан Нянтай Чойдоков гэжэ хүнэй 1940 ондо тэрэниие олоходо: «Ши намайе абаашажа, засаг баригшадта тушаа, Бурханай хүсϴϴр болоhониинь болуужан» гэжэ Дармаа Хамба хэлээд, дахинаа түрмэдэ хаагдаhан бэлэй. Дайнай үедэ түрмэдэ байжа, элдэб хүдэлмэридэ, барилгада ябаа. 1944 ондо одоошье гэжэ нэрэнь сагааруулагдажа, сүлϴϴдэ гараhан. Совет гүрэн дотор буддын шажанай hэргэхэ ябадалда Пандита Хамба лама Лубсан-Нима Дармаевай оруулhан хуби,  үүргэ тон ехэ. Хамба Дармаевай хүтэлбэри доро Ивалгын дасан баригдаhан юм.

 

 

Просмотров: 2560

Комментарии

Для добавления комментариев необходимо авторизоваться на сайте
Добавить материал

Родное село
Цель портала - объединение всех кто любит свое село, у кого болит сердце за его будущее, кто не хочет забывать свои корни.
e-mail:
Яндекс.Метрика
Создание сайта -