Республика Бурятия

Выбрать регион
ВойтиЗарегистрироваться
Логин
Пароль
Забыл пароль

Краеведческий портал

Районы

Народные песни из репертуара фольклорного ансамбля "Лугшахаан"

24 января 2013

Песни, сочиненные жителями Улюкчикана во времена колхоза имени Кирова.

1.  Сагаан гуулиин самбаарта

    Сайяа шанажа шааюулая.

    Хундэтэ айлшадаа ерэхэдэ

    Сагаан эдеэгээр хундэлэе.

    Шара гуулиин самбаарта

    Сайяа шанажа шааюулая.

    Хундэтэ айлшадаа ерэхэдэ

    Тогооной архяар хундэлэе.

 

2. Тэнгэриин хухэ сээжэдэ

   Тухэреэн наран мандаба.

   Сэлгеэн номин нютагтам

   Сагаан һара ерэбэл.

   Огторгойн хухэ сээжэдэ

   Улаан наран мандалба.

   Баян уужам Лугшахаандаа

   Баярай наада дэлгээел.

 

3. Сагаан хадын модоороо

   Сахариг хэһэн баабаймни.

   Сагаан хурьбэ арһаар

   Мансы оёһон эжымни.

   Хухэ хадын модоороо

    Сахариг хэһэн баабаймни.

   Хухэ торгон будөөр

   Хунжэл оёһон эжымни.

 

4. Харьялжа урдаһан Лугшахаамни

   Хабтагай шулуун дамжууртай.

   Хангай тогооной арзамнай

   Хошгоорын соргоор дамжууртай.

   Бурьялжа урдаһан Лугшахаамни

   Бутархай шулуун дамжууртай.

   Хангай тогооной арзамнай

   Хошгоорын соргоор дамжууртай.

 

5. Хунтэй ужам нютагтам

   Хоолос таряан ядалгуй.

   Хори гаран наһандам

   Хоолойн зугаан ядалгуй.

   Ара Лугшахаан нютагтам

   Адуу малынь ядалгуй.

   Арбан найман  наһандам

   Аман зугаан ядалгуй.

 

6. Хара мориной сэгнэлтэ

   Хунтэйн полиин зеленка.

   Хамаг зоной сэгнэлтэ

   Хиров колхоозой клуб соо.

   Боро мориной сэгнэлтэ

   Баяндайн полиин зеленка.

   Булта зоной сэгнэлтэ.

   Баяр нааданай клуб соо.

7.  Дааган, дааган Бурлаатха

Дальбуулан алдаба сэргыем.

Дагальжанай нэгэ нухэр

Доһолуулан алдаба зурхыем.

Унаган, унаган Бурлаатха

Унагаан алдаба сэргыем.

Уланай Кировэй нэгэ нухэр

Уяруулан алдаба зурхыем.

 

8. Хажуудаа кедртэй косилкомнай

   Хадалан ногоондоо постоянно.

   Ханилаад ябаһан нухэрни

   Киров колхооздоо постоянно.

  Урайгаа кедртэй косилкомнай

  Ургаhан ногоондоо постоянно.

  Уелээд ябаһан нухэрни

  Уланай Кирэвтэ постоянно.

 

9. Холбоо нуурай хоолимтэйдэ

   Хорхойм худэлээд байнал даа.

   харахан нюдэтэй Хандада

   дурам худэлээд байнал даа.

   Буршалайн нуурай хоолимтэйдэ

   Хорхойм худэлээд байнал даа.

   Бэлтэгэр нюдэтэй басаганда

   дурам худэлээд байнал даа.

  

10. Ольхоондо хадамтай болоһойб шамайе.

     Омолиин таргууе эдиһэйб шамайе.

     Хажуудахи аляантайн зугаалайб шамайе

     Хилээмын харьюшкэ эдиһэйб шамайе.

Просмотров: 1875

Комментарии

Для добавления комментариев необходимо авторизоваться на сайте
Добавить материал

Популярное


Родное село
Цель портала - объединение всех кто любит свое село, у кого болит сердце за его будущее, кто не хочет забывать свои корни.
e-mail:
Яндекс.Метрика
Создание сайта -